top of page
Navigera i Woods

Hållbarhetspolicy för Grenna Bluegrass Festival

Som ideell organisation vill vi jobba för ett hållbart samhälle. Vår hållbarhetspolicy är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Policyn är ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras över tid.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Vårt miljöansvar

Som ideell förening tillhör vi inte den typen av organisation eller företag som gör störst
miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan –
här och nu. Här är en del av det vi gör för att minimera vår negativa miljöpåverkan:

 • Våra förening arbetar med musik och kulturevenemang och vårt stora evenemang är den årliga bluegrassfestivalen i augusti. Vi arrangerar även andra mindre evenemang och utbildningar lokalt och ofta i samarbete med lokala entreprenörer och trossamfund. Därmed producerar vi inga fysiska leveranser.

 • Vi prioriterar samarbete med och tjänster från lokala entreprenörer.

 • Artistavtal, andra avtal och fakturor hanteras digitalt och det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion.

 • De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med t ex kommunikation, dokumentation och samarbete i fokus.

 • Våra styrelsemedlemmar och volontärer bor nära våra möteslokaler och vid behov av persontransporter används lokaltrafik där möjlighet ges.

 • Våra inköp tar miljön i beaktande och vi använder oss om möjligt av miljöcertifierade leverantörer.

 • Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED.

 • Våra resor och transporter göra med fördel med miljövänliga alternativ, men då det är en ideell förening äger inte föreningen egna fordon.

 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt.

 • I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter.

Vårt sociala ansvar

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl artister som medarbetare och gäster. Här är
något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:

 • I våra evenemang utgår vi från gällande lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från stat, myndigheter och andra organisationer.

 • Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk kring skattefrågor, penningtvätt, mänskliga rättigheter och miljö.

 • Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt.

 • Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar.

 • Våra volontärer har alla möjligheter att välja arbetsuppgifter och hur mycket tid man vill lägga till organisationen..

 • Löpande musikaliskt lärande och tillfällen till musicerande i grupp erbjuds alla våra volontärer, medlemmar och allmänhet.

 • Vi stöttar och samarbetar med flera lokala föreningar och företag.

 • Vi erbjuder ungdomar, vuxna och pensionärer att engagera sig och ta del av föreningens utbud.

Våra evenemang

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra medmänniskor. Här
är lite av det vi gör för att erbjuda hållbara evenemang:

 • Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för både vår egna, artisters och våra gästers upplevelser och engagemang och arbetar därför med hållbarhetsfrågor i hela vår verksamhet och våra evenemang.

 • Löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med artister och besökande samt intern kvalitetssäkring.

 • Vi arbetar för att stå på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.

 • Ständig utveckling av våra evenemang för att möta nya regler, nya behov och ny teknik.

bottom of page